1. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ เหมือนลา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สายโอ่
1.นางสาว นิยม ขันศรี
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยนุช พันธ์พูน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี จินดาพงศ์
2.เด็กหญิง วิมลสิริ พลรักษ์
3.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วพิกุล
4.เด็กหญิง ปวิชญา แก้วพิกุล
5.เด็กหญิง สุชานันณ์ พันธวัตร
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาง เบญจพร สุริสาร
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาธิป ช่างเจรจา
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกรณ์ หิมพานต์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ จันทากร
2.เด็กหญิง กฤติญากรณ์ เกตุตากแดด
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ รัตนพันธ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริศา ชนะมี
2.เด็กหญิง มนฑิตา วนาสุวดี
1.นาย สมภพ สีลาดเลา
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สาลีชี
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว กัญญาณัฐ ดวงศรี
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักขณา มะลิ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิวา หนูกระโทก
1.นางสาว กัลยรัตน์ ทองลือ
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐริกา วอทอง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลิสรา ลุคส์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ไสยา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณา กัลยาพันธ์
2.เด็กหญิง พิมชญา ชูผล
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณภพ มาสู่
2.เด็กหญิง วชิราพร ศรกิจ
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร สุปัน
2.เด็กหญิง คริสติน ลาร์เซ่น
1.นาย เอกพล พวงขจร
2.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
3.เด็กหญิง วีลินเนอร์ อีฟเวอลีน
4.เด็กหญิง ชาฎาฉัฏฐ์ ชาญวิรัยวัตร
5.เด็กหญิง อุบลวรรณ พิมพ์ทรัพย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศพันธ์ ต้นขั้ว
2.เด็กชาย ศักรินทร์ สาพลไพร
3.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ธนาวุธ ศรีทับทิม
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย เหง้าโพธิ์
1.นาย เอกพล พวงขจร
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจฉรา ศรีสำอางค์
2.เด็กหญิง อนัญพร สารพันธ์
3.เด็กหญิง อารยา สืบสา
4.เด็กหญิง อัจฉรโสภา แก้วเหล่ายุง
5.เด็กหญิง ปนัดดา ขันตี
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาย ภานุพงศ์ คำแผ่น
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญา รัตนพันธ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราวิชญ์ เวชทัพ
1.นาย พรประภัทร์ ท้าวพันแดง
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สินไชย
1.นาง ลำดวน ครุฑทัสสะ
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
2.เด็กหญิง น่านฟ้า มานะดี
3.เด็กหญิง กุลชา เศรษฐมาตย์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
2.เด็กหญิง ชลิตา อรจันทร์
3.เด็กหญิง ปิยวรรณ โสมะบุญ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทณดา แสงคำ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาภัสรา สิมาวัน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิธิพร ทองไชย
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
2.เด็กชาย ไชยนาวิน แซ่เตียว
3.เด็กหญิง ชญานิศ นามแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว นลินี กุลนรา
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
2.เด็กหญิง วีรวรรณ สุนทรโชค
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุวะจันทร์
1.นาง สมบูรณ์ สมปาน
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
2. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง มานิตา มีกำปัง
1.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พิมพ์พงษ์
2.เด็กชาย ธนกร ทานนะมัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขื่อนแก้ว
2.เด็กชาย พนธกร ศรีละออง
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยดา ศิรินัย
2.เด็กหญิง สุมณฑา อ่ิ่มบุญสุ
3.เด็กหญิง ขวัญนภา มีสิทธิ์
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร สีหาบุตร
1.นางสาว ทิพวรรณ คำพะทา
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ต้นสิน
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ไชยยา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นาย คณาวุฒิ ดาวัลย์
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อลงค์กฏ พชสิทธิ์
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
3. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา จันทนันท์
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แซ่ซือ
2.เด็กชาย อติวัลน์ โนนสังข์
3.เด็กชาย จีระวัฒน์ บุญโสพล
4.เด็กชาย อานนท์ สุขนาแซง
5.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ งอมสงัด
6.เด็กชาย วรวัช ละครมูล
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จริยาภรณ์ บุตรมี
2.เด็กหญิง อมิตา กลิ่นพิกุล
3.เด็กชาย นุภากรณ์ จิตต์อ่อน
4.เด็กหญิง ณัฏฐชญา จารุกขมูล
5.เด็กหญิง ลักษิกา ลาวิลาศ
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว ไพลินดา อรุณชัย
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินทรา สถาพร
2.เด็กหญิง นโลมล ปัดถา
3.เด็กหญิง สรณ์ชนก อารีย์
4.เด็กหญิง นิจวรีย์ แก้วยงค์
5.เด็กหญิง อุมากร ประจันทร์
6.เด็กหญิง พัณณิตา เหล่าโก้ก
7.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาสมรูป
8.เด็กหญิง ปฐมพร สมปาน
9.เด็กหญิง วณัฐจินันท์ สุชาติ
10.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีษะนอก
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
2.นาย ดลลิขิต ลุมไธสง
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชชา ลิลัน
2.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภกานต์ พื้นพรม
6.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
7.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
8.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
9.เด็กหญิง จันทกานต์ รองเมือง
10.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
11.เด็กหญิง มณฑิตา คำโสภา
12.เด็กชาย รุ่งอนันต์ จันทัย
13.เด็กหญิง ภัทรศยา บัวทอง
14.เด็กหญิง ชาลินี ทองศรี
15.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรดนย์ โคตสีสาย
2.เด็กชาย ธนาธร หงษาโด
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ จามะรีย์
2.เด็กหญิง กิติชัญญา ทัพทะมาตย์
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา สาเกษ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นาง สุพจนี เครือทอง
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยุวศักดิ์ เสนใส
2.เด็กหญิง ฐิติยา สมพงษ์
3.เด็กหญิง วิริยดา ยอดยศ
1.นางสาว กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฎิภัทร พระสุรัตน์
2.เด็กชาย พนธกร เครือคำ
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิรชัย วรรณทวี
1.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญา ศรไชญาติ
2.เด็กหญิง สิราวรรณ เรือนงาม
3.เด็กหญิง พรไพลิน คำศรี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีฤทธิ์ ศรีสุข
2.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชำนาญเวช
4.เด็กชาย ศรัญย์ ป้องภัย
5.เด็กชาย บารอกัตซา บาทาน
6.เด็กชาย ทัตดนัย บาทาน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา หงส์มณี
2.เด็กหญิง เกวลิน สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ณัฐณชา ครองชัย
4.เด็กหญิง ยุพิน จามารีย์
5.เด็กหญิง ขัยเงิน ลิวรัตน์
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เหล็กเพชร
3.เด็กหญิง คุณัชญา ดิษเจริญ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปาณัฐ แก้วพวง
2.เด็กหญิง นพรัตน์ บุญเลิศ
3.เด็กหญิง สุชานาถ เกษจันทร์
1.นางสาว วีรวรรณ เทพศิริ
2.นางสาว นฤมล นัยทอง
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติญาดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง พรวิภา ปัญญาคม
3.เด็กหญิง ณิชากร บุตรธรรมมา
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัทธนันท์ กุลเกษ
2.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงค์
1.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ อารีย์
2.เด็กหญิง ช่อรัตดา พระสุรัตน์
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปพิชญ์สินี เหลาประเสริฐ
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญชัย บุญชิต
2.เด็กชาย อนันตชัย สิงห์ที
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
4. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค มาสุข
1.นางสาว สกุณา โพธิ์กระสัง
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
1.นาย Ambi Nestor Encho
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง สุพัตรา เฟื่องบุญ
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
2.นางสาว จินตนา แก้วแดง
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ แซ่แดง
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ติณห์ คำหล้า
2.เด็กชาย กฤษณะ คร่ำครวญ
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
2.นางสาว ดารณี อุยานันท์
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
5. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วายุภัส เลิศศรี
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ดีดสี
1.นางสาว จิรวรรณ มณีนิล
2.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริณดา แก้วกำไร
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
7. โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com