#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com