#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธรรมรัฐ สุวรรณทวี
2.เด็กชาย ณภัทร ภัทรพรประวีร์
3.เด็กชาย คณนาถ กิ่งผา
1.นางสาว จุฑารัตน์ สุวรรณสิงห์
2.นางสาว กัญญ์กุลณัช บุญจริง
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง บุญประทาน บุญประดิษฐ์
2.เด็กชาย บัณฑิต เฮง
3.เด็กชาย ปุณณวิช พื้นพรม
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว นิตติยา ผิวขาว
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
3.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
1.นางสาว ศิรินภา ช่วงชัย
2.นางสาว พิศสมัย ชุ่มเย็น
4 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปาริษา แก้วกำไร
2.เด็กหญิง วรรณวิภา เซ็งประโคน
3.เด็กหญิง สุพัตรา สัตรีจันทรา
1.นาง ทัศนีย์ สมอินทร์
2.นางสาว ทิภาวรรณ สระทอง
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
2.เด็กชาย ไชยนาวิน แซ่เตียว
3.เด็กหญิง ชญานิศ นามแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว นลินี กุลนรา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com