#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ชญาดา โฮงมาตย์
2.เด็กหญิง ปัณณพร กองแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐวดี ใยคำ
1.นางสาว วิภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.นางสาว พรนิภา คิดสำราญ
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง สุพรทิพย์ พิมมลา
2.เด็กหญิง นันทพร ใสดี
3.เด็กหญิง ปุริมปรัช ใสดี
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นาย พีระพงษ์ สีสด
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง บัณพร ทรงกรด
2.เด็กหญิง ภีมรภัทร ลิพันธ์
3.เด็กหญิง แพรล์วาว ภาระสันต์
1.นาง บัวริน ติงชาติ
2.นาง ขวัญเรือน สุขสาย
4 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กวินตรา พรหล่อ
3.เด็กหญิง เบญจพร สุภาพ
1.นาง วิตรี เพียงสองชั้น
2.นางสาว วัชรี คำมีวงษ์
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
2.เด็กหญิง วีรวรรณ สุนทรโชค
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุวะจันทร์
1.นาง สมบูรณ์ สมปาน
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com