#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ผกายมาศ สารภาพ
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
2 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สาวิตรี เทชะ
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ภูวนาถ โนนสังข์
1.นางสาว อรทัย อภัยสีลา
4 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สีดาจันทร์
1.นางสาว ประภา ไชยโชติ
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิรัชญา สินไชย
1.นาง ลำดวน ครุฑทัสสะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com