#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธนัชชา ลิลัน
2.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภกานต์ พื้นพรม
6.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
7.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
8.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
9.เด็กหญิง จันทกานต์ รองเมือง
10.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
11.เด็กหญิง มณฑิตา คำโสภา
12.เด็กชาย รุ่งอนันต์ จันทัย
13.เด็กหญิง ภัทรศยา บัวทอง
14.เด็กหญิง ชาลินี ทองศรี
15.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com