#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง มานิตา มีกำปัง
1.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแแก้ว
2.นางสาว วีระยา มะโนธรรม
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จิดาภา สุจันทร์
2.เด็กหญิง อรนุช ปัญนะพันธ์
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
4 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย วุฒิชัย วระฮาด
2.เด็กหญิง กุสุมา พงษ์วัน
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ธีระวิศิษฐชัย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ สิถิระบุตร
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com