#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พิริสร เชื้อทอง
1.นางสาว อัญชลิกา กำลังดี
2 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อรนลิน มะลิสา
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิยนุช พันธ์พูน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com