#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ปิยดา ศิรินัย
2.เด็กหญิง สุมณฑา อ่ิ่มบุญสุ
3.เด็กหญิง ขวัญนภา มีสิทธิ์
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พัทธนันท์ กุลเกษ
2.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงค์
1.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปกฉัตร หมายมั่น
2.เด็กชาย ปาราเมศ คชวงศ์
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว สกุณา โพธิ์กระสัง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
2.เด็กหญิง ธนัญชนก จันทราภรณ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ขนิษฐา พลนำ
2.เด็กหญิง ประกายดาว ขันตรี
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นาย กรภพ บุญศรัทธา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อาทิตยา จันทนันท์
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง สาริกา ปานสุวรรณ
1.นางสาว อรอุมา สายราช
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปณิตา ทาประจิตร
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย อลงค์กฏ พชสิทธิ์
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สุดา กิ่งก้าน
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ณัฎฐาริณี สบายใจ
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แซ่ซือ
2.เด็กชาย อติวัลน์ โนนสังข์
3.เด็กชาย จีระวัฒน์ บุญโสพล
4.เด็กชาย อานนท์ สุขนาแซง
5.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ งอมสงัด
6.เด็กชาย วรวัช ละครมูล
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ภัทตภา ขุมดินพิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุธาสินี ขัวนา
3.เด็กหญิง กวิตา งอนสวรรค์
4.เด็กชาย สุขสันต์ ศรีโพธิ์
5.เด็กชาย ธันยภรณ์ สติ
6.เด็กชาย สุกลวัฒน์ ทนทาน
1.นาย โชคชัย สินศิริ
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พิมพ์พงษ์
2.เด็กชาย ธนกร ทานนะมัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เหล็กเพชร
3.เด็กหญิง คุณัชญา ดิษเจริญ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ติณห์ คำหล้า
2.เด็กชาย กฤษณะ คร่ำครวญ
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
2.นางสาว ดารณี อุยานันท์
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญชาลี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย นัยนิต ชมภิรมย์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ไชยปัญญา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว อรอุมา สายราช
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สาลีชี
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว กัญญาณัฐ ดวงศรี
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยศพันธ์ ต้นขั้ว
2.เด็กชาย ศักรินทร์ สาพลไพร
3.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ธนาวุธ ศรีทับทิม
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ต้นสิน
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ไชยยา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นาย คณาวุฒิ ดาวัลย์
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กันตา ไชยโย
2.เด็กหญิง ภัณทิรา คำศรี
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
2.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาวิณี บุญมา
2.เด็กชาย กิตติ ทองสุรีย์
1.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขื่อนแก้ว
2.เด็กชาย พนธกร ศรีละออง
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรไพลิน สายทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ ค้ำจุน
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย กิตตินันท์ เหมกุล
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ศิริกลัยา พูลสุข
1.นางสาว ทิพวรรณ คำพะทา
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปพิชญ์สินี เหลาประเสริฐ
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง เบญจมาศ สมเพราะ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฉัตรติยา ยันตะพันธ์
1.นางสาว กรรณิกา สะอาด
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง กัญชพร หนูลา
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ธัญกร วงศา
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ลักขณา มะลิ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กุลิสรา ลุคส์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐริกา วอทอง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปริณดา แก้วกำไร
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วีฤทธิ์ ศรีสุข
2.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชำนาญเวช
4.เด็กชาย ศรัญย์ ป้องภัย
5.เด็กชาย บารอกัตซา บาทาน
6.เด็กชาย ทัตดนัย บาทาน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ จันทากร
2.เด็กหญิง กฤติญากรณ์ เกตุตากแดด
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ รัตนพันธ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนาธิป ช่างเจรจา
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ แซ่แดง
2.เด็กชาย จารุภัทร เพ็งธรรม
3.เด็กหญิง ทรัพย์ลัดดา พิมพงศ์
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
44 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กรองทอง บัวทอง
2.เด็กหญิง นิภาพร ลาประวัติ
3.เด็กหญิง ประติภา คำเสนาะ
1.นาย ธวัชชัย นวลแย้ม
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย จารุปกรณ์ สังสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ปูริดา กุลวัฒมนตรี
3.เด็กหญิง ศรินดา แก้วมูล
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา
46 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ จามะรีย์
2.เด็กหญิง กิติชัญญา ทัพทะมาตย์
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา สาเกษ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นาง สุพจนี เครือทอง
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ยุวศักดิ์ เสนใส
2.เด็กหญิง ฐิติยา สมพงษ์
3.เด็กหญิง วิริยดา ยอดยศ
1.นางสาว กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัญญา ศรไชญาติ
2.เด็กหญิง สิราวรรณ เรือนงาม
3.เด็กหญิง พรไพลิน คำศรี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญา รัตนพันธ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
1.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
51 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
1.นางสาว ไพลินดา อรุณชัย
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ชนะเดช นีฤนารถ
1.นางสาว รำไพ ดวงบุบผา
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง วรรณิสา อุ่นแก้ว
1.นาย โชคชัย สินศิริ
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิรัชญา สินไชย
1.นาง ลำดวน ครุฑทัสสะ
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สาวิตรี เทชะ
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ผกายมาศ สารภาพ
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ภูวนาถ โนนสังข์
1.นางสาว อรทัย อภัยสีลา
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สีดาจันทร์
1.นางสาว ประภา ไชยโชติ
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สายโอ่
1.นางสาว นิยม ขันศรี
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พัชรดนย์ โคตสีสาย
2.เด็กชาย ธนาธร หงษาโด
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย กิตติกร จุกแก้ว
1.นางสาว รำไพ ดวงบุบผา
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
22
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติมา บุญโสม
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ สงเมือง
1.นางสาว วีระยา มะโนธรรม
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย นราวิชญ์ เวชทัพ
1.นาย พรประภัทร์ ท้าวพันแดง
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ภูริณัฐศ์ เลิศกิตติไพศาล
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ธีรโชติ วงษ์แก้ว
1.นางสาว จิดาภา มะณีรัตน์
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง พิมณิฐา โพธิชัยนิธิกุล
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง เกวลิน สุปัน
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ เหมือนลา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จริยาภรณ์ บุตรมี
2.เด็กหญิง อมิตา กลิ่นพิกุล
3.เด็กชาย นุภากรณ์ จิตต์อ่อน
4.เด็กหญิง ณัฏฐชญา จารุกขมูล
5.เด็กหญิง ลักษิกา ลาวิลาศ
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
2.เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง รพีพรรณ หนึ่งคำมี
4.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
5.เด็กหญิง สุภิชญา โทแก้ว
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาง เบญจพร สุริสาร
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวดี จินดาพงศ์
2.เด็กหญิง วิมลสิริ พลรักษ์
3.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วพิกุล
4.เด็กหญิง ปวิชญา แก้วพิกุล
5.เด็กหญิง สุชานันณ์ พันธวัตร
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาง เบญจพร สุริสาร
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรสินี สีราพร
2.เด็กหญิง อนัญลักษณ์ ทานนะมัย
3.เด็กหญิง รุ่งอรุณ สีลัดดา
4.เด็กหญิง รวิวรรณ ปิตตาฝ้าย
5.เด็กหญิง วิภาพร ปลอดภัย
1.นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ
2.นาย ชวฤทธิ์ คณานิตย์
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจฉรา ศรีสำอางค์
2.เด็กหญิง อนัญพร สารพันธ์
3.เด็กหญิง อารยา สืบสา
4.เด็กหญิง อัจฉรโสภา แก้วเหล่ายุง
5.เด็กหญิง ปนัดดา ขันตี
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาย ภานุพงศ์ คำแผ่น
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
3.เด็กหญิง วีลินเนอร์ อีฟเวอลีน
4.เด็กหญิง ชาฎาฉัฏฐ์ ชาญวิรัยวัตร
5.เด็กหญิง อุบลวรรณ พิมพ์ทรัพย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา หงส์มณี
2.เด็กหญิง เกวลิน สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ณัฐณชา ครองชัย
4.เด็กหญิง ยุพิน จามารีย์
5.เด็กหญิง ขัยเงิน ลิวรัตน์
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รวีวรรณ จรัสนพรัตน์
1.นาย เอกพล พวงขจร
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อภิญญา ไสยา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
1.นางสาว ปารีณา ปราทอง
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย เหง้าโพธิ์
1.นาย เอกพล พวงขจร
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย กฤษณา กัลยาพันธ์
2.เด็กหญิง พิมชญา ชูผล
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย กัญชาญ ม่วงประเสริฐ
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ อุดมกัลป์
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ปรวิศ รูปทอง
2.เด็กหญิง ศิริปุญญากร วงษ์ษาเวช
1.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
2.นาย เชาวลิต รูปทอง
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อัษฎางค์ บุญประสงค์
2.เด็กหญิง สุชาวดี ธรรมา
1.นางสาว วิยุนา นาคนาคา
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปัณภพ มาสู่
2.เด็กหญิง วชิราพร ศรกิจ
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ พันธ์สวัสดิ์
2.เด็กหญิง วิณัฐชา ภักดี
1.นาย เชาวลิต รูปทอง
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กฤตพร ทองลือ
2.เด็กชาย เจมส์ อินเดนเดน
1.นาย คณาวุฒิ ดาวัลย์
2.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ชยากรณ์ อุททาธณ
2.เด็กหญิง นัทชา ทวีกุล
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย พิชยา สารีบุตร
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี พิมหานาม
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พงศกร สุปัน
2.เด็กหญิง คริสติน ลาร์เซ่น
1.นาย เอกพล พวงขจร
2.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
93 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปฎิภัทร พระสุรัตน์
2.เด็กชาย พนธกร เครือคำ
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
94 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อภินันท์ เปียรัมย์
2.เด็กชาย มนัสพงษ์ พันธ์บุญ
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
95 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บุญชัย บุญชิต
2.เด็กชาย อนันตชัย สิงห์ที
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
96 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย เนติภูมิ สะอาด
1.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัทณดา แสงคำ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิยนุช พันธ์พูน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พิริสร เชื้อทอง
1.นางสาว อัญชลิกา กำลังดี
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อรนลิน มะลิสา
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พงศกรณ์ หิมพานต์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ชัยปัญญา
1.นางสาว วีระยา มะโนธรรม
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พัชรพล นันทะบัญ
1.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ณัชภาพร ทองรวย
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรธิดา สงค์พิมพ์
1.นาย กรภพ บุญศรัทธา
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ดีดสี
1.นางสาว จิรวรรณ มณีนิล
2.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ อารีย์
2.เด็กหญิง ช่อรัตดา พระสุรัตน์
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปอรรัตน์ พรหล่อ
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สิงหชาติ
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นิธิพร ทองไชย
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
2.เด็กหญิง ชลิตา อรจันทร์
3.เด็กหญิง ปิยวรรณ โสมะบุญ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
2.เด็กหญิง น่านฟ้า มานะดี
3.เด็กหญิง กุลชา เศรษฐมาตย์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย ปณิธาน แก้วลอย
2.เด็กชาย มนัสพงษ์ พันธ์บุญ
3.เด็กชาย วิชวัช มะปรางค์
1.นางสาว ประภา ไชยโชติ
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พิรชัย วรรณทวี
1.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย วายุภัส เลิศศรี
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ยุทธภูมิ ปิ่นเกษ
1.นาง สุกัญญา ทองยัง
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กัญญาภัค มาสุข
1.นางสาว สกุณา โพธิ์กระสัง
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นาง สุกัญญา ทองยัง
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อรจิรา ผ่องแผ้ว
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัชภัสร์ ชินณรงค์
1.นางสาว ลักขณา มะลิงาม
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง บุญญิสา วงศ์ทอง
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง กานฑิตา เส็งประโคน
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
1.นาย Ambi Nestor Encho
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชิน อินทรีย์
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ แซ่แดง
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
127 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
2.เด็กชาย ไชยนาวิน แซ่เตียว
3.เด็กหญิง ชญานิศ นามแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว นลินี กุลนรา
128 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
3.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
1.นางสาว ศิรินภา ช่วงชัย
2.นางสาว พิศสมัย ชุ่มเย็น
129 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธรรมรัฐ สุวรรณทวี
2.เด็กชาย ณภัทร ภัทรพรประวีร์
3.เด็กชาย คณนาถ กิ่งผา
1.นางสาว จุฑารัตน์ สุวรรณสิงห์
2.นางสาว กัญญ์กุลณัช บุญจริง
130 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปาริษา แก้วกำไร
2.เด็กหญิง วรรณวิภา เซ็งประโคน
3.เด็กหญิง สุพัตรา สัตรีจันทรา
1.นาง ทัศนีย์ สมอินทร์
2.นางสาว ทิภาวรรณ สระทอง
131 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง บุญประทาน บุญประดิษฐ์
2.เด็กชาย บัณฑิต เฮง
3.เด็กชาย ปุณณวิช พื้นพรม
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว นิตติยา ผิวขาว
132 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
2.เด็กหญิง วีรวรรณ สุนทรโชค
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุวะจันทร์
1.นาง สมบูรณ์ สมปาน
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
133 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง บัณพร ทรงกรด
2.เด็กหญิง ภีมรภัทร ลิพันธ์
3.เด็กหญิง แพรล์วาว ภาระสันต์
1.นาง บัวริน ติงชาติ
2.นาง ขวัญเรือน สุขสาย
134 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ชญาดา โฮงมาตย์
2.เด็กหญิง ปัณณพร กองแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐวดี ใยคำ
1.นางสาว วิภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.นางสาว พรนิภา คิดสำราญ
135 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง สุพรทิพย์ พิมมลา
2.เด็กหญิง นันทพร ใสดี
3.เด็กหญิง ปุริมปรัช ใสดี
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นาย พีระพงษ์ สีสด
136 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กวินตรา พรหล่อ
3.เด็กหญิง เบญจพร สุภาพ
1.นาง วิตรี เพียงสองชั้น
2.นางสาว วัชรี คำมีวงษ์
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง สุพัตรา เฟื่องบุญ
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
2.นางสาว จินตนา แก้วแดง
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาภัสรา สิมาวัน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
139 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธนัชชา ลิลัน
2.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภกานต์ พื้นพรม
6.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
7.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
8.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
9.เด็กหญิง จันทกานต์ รองเมือง
10.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
11.เด็กหญิง มณฑิตา คำโสภา
12.เด็กชาย รุ่งอนันต์ จันทัย
13.เด็กหญิง ภัทรศยา บัวทอง
14.เด็กหญิง ชาลินี ทองศรี
15.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
140 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง มานิตา มีกำปัง
1.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
141 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ธีระวิศิษฐชัย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ สิถิระบุตร
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
142 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแแก้ว
2.นางสาว วีระยา มะโนธรรม
143 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย วุฒิชัย วระฮาด
2.เด็กหญิง กุสุมา พงษ์วัน
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
144 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
52
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จิดาภา สุจันทร์
2.เด็กหญิง อรนุช ปัญนะพันธ์
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
145 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปาริศา ชนะมี
2.เด็กหญิง มนฑิตา วนาสุวดี
1.นาย สมภพ สีลาดเลา
146 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง สุภาพร สีหาบุตร
1.นางสาว ทิพวรรณ คำพะทา
147 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สรวิศา ลาวทอง
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
148 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย พิทูน อำภะรัตน์
1.นาง สำอางค์ ขอร่ม
149 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงศ์ขันธ์
1.นาง กิตติมา แก้วนพรัตน์
150 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว ไพลินดา อรุณชัย
151 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อชิรญา อาทิตย์ตั้ง
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
152 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กุลิสรา ลุคส์
1.นางสาว กัลยรัตน์ ทองลือ
153 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง บุญญิสา วงศ์ทอง
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
154 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นันทิวา หนูกระโทก
1.นางสาว กัลยรัตน์ ทองลือ
155 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปาณัฐ แก้วพวง
2.เด็กหญิง นพรัตน์ บุญเลิศ
3.เด็กหญิง สุชานาถ เกษจันทร์
1.นางสาว วีรวรรณ เทพศิริ
2.นางสาว นฤมล นัยทอง
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ศิรินทรา สถาพร
2.เด็กหญิง นโลมล ปัดถา
3.เด็กหญิง สรณ์ชนก อารีย์
4.เด็กหญิง นิจวรีย์ แก้วยงค์
5.เด็กหญิง อุมากร ประจันทร์
6.เด็กหญิง พัณณิตา เหล่าโก้ก
7.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาสมรูป
8.เด็กหญิง ปฐมพร สมปาน
9.เด็กหญิง วณัฐจินันท์ สุชาติ
10.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีษะนอก
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
2.นาย ดลลิขิต ลุมไธสง
157 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติญาดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง พรวิภา ปัญญาคม
3.เด็กหญิง ณิชากร บุตรธรรมมา
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com