#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
2.เด็กหญิง ธนัญชนก จันทราภรณ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญชาลี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สาลีชี
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว กัญญาณัฐ ดวงศรี
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยศพันธ์ ต้นขั้ว
2.เด็กชาย ศักรินทร์ สาพลไพร
3.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ธนาวุธ ศรีทับทิม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
2.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรไพลิน สายทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง เบญจมาศ สมเพราะ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ลักขณา มะลิ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กุลิสรา ลุคส์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐริกา วอทอง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ จันทากร
2.เด็กหญิง กฤติญากรณ์ เกตุตากแดด
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ รัตนพันธ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนาธิป ช่างเจรจา
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
2.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญา รัตนพันธ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิรัชญา สินไชย
1.นาง ลำดวน ครุฑทัสสะ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สายโอ่
1.นางสาว นิยม ขันศรี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย นราวิชญ์ เวชทัพ
1.นาย พรประภัทร์ ท้าวพันแดง
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ เหมือนลา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
2.เด็กหญิง ณัฐนรี ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง รพีพรรณ หนึ่งคำมี
4.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
5.เด็กหญิง สุภิชญา โทแก้ว
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาง เบญจพร สุริสาร
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวดี จินดาพงศ์
2.เด็กหญิง วิมลสิริ พลรักษ์
3.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วพิกุล
4.เด็กหญิง ปวิชญา แก้วพิกุล
5.เด็กหญิง สุชานันณ์ พันธวัตร
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาง เบญจพร สุริสาร
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจฉรา ศรีสำอางค์
2.เด็กหญิง อนัญพร สารพันธ์
3.เด็กหญิง อารยา สืบสา
4.เด็กหญิง อัจฉรโสภา แก้วเหล่ายุง
5.เด็กหญิง ปนัดดา ขันตี
1.นาย ปรีชา สำนวน
2.นาย ภานุพงศ์ คำแผ่น
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
3.เด็กหญิง วีลินเนอร์ อีฟเวอลีน
4.เด็กหญิง ชาฎาฉัฏฐ์ ชาญวิรัยวัตร
5.เด็กหญิง อุบลวรรณ พิมพ์ทรัพย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รวีวรรณ จรัสนพรัตน์
1.นาย เอกพล พวงขจร
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อภิญญา ไสยา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย เหง้าโพธิ์
1.นาย เอกพล พวงขจร
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย กฤษณา กัลยาพันธ์
2.เด็กหญิง พิมชญา ชูผล
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปัณภพ มาสู่
2.เด็กหญิง วชิราพร ศรกิจ
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
2.นาย เอกพล พวงขจร
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พงศกร สุปัน
2.เด็กหญิง คริสติน ลาร์เซ่น
1.นาย เอกพล พวงขจร
2.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย เนติภูมิ สะอาด
1.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัทณดา แสงคำ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิยนุช พันธ์พูน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พงศกรณ์ หิมพานต์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นิธิพร ทองไชย
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
2.เด็กหญิง ชลิตา อรจันทร์
3.เด็กหญิง ปิยวรรณ โสมะบุญ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
2.เด็กหญิง น่านฟ้า มานะดี
3.เด็กหญิง กุลชา เศรษฐมาตย์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัชภัสร์ ชินณรงค์
1.นางสาว ลักขณา มะลิงาม
38 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
2.เด็กชาย ไชยนาวิน แซ่เตียว
3.เด็กหญิง ชญานิศ นามแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว นลินี กุลนรา
39 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
2.เด็กหญิง วีรวรรณ สุนทรโชค
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุวะจันทร์
1.นาง สมบูรณ์ สมปาน
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาภัสรา สิมาวัน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
41 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ธีระวิศิษฐชัย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ สิถิระบุตร
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
42 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปาริศา ชนะมี
2.เด็กหญิง มนฑิตา วนาสุวดี
1.นาย สมภพ สีลาดเลา
43 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงศ์ขันธ์
1.นาง กิตติมา แก้วนพรัตน์
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กุลิสรา ลุคส์
1.นางสาว กัลยรัตน์ ทองลือ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นันทิวา หนูกระโทก
1.นางสาว กัลยรัตน์ ทองลือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com