#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พัทธนันท์ กุลเกษ
2.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงค์
1.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อาทิตยา จันทนันท์
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สุดา กิ่งก้าน
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แซ่ซือ
2.เด็กชาย อติวัลน์ โนนสังข์
3.เด็กชาย จีระวัฒน์ บุญโสพล
4.เด็กชาย อานนท์ สุขนาแซง
5.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ งอมสงัด
6.เด็กชาย วรวัช ละครมูล
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เหล็กเพชร
3.เด็กหญิง คุณัชญา ดิษเจริญ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาวิณี บุญมา
2.เด็กชาย กิตติ ทองสุรีย์
1.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปพิชญ์สินี เหลาประเสริฐ
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วีฤทธิ์ ศรีสุข
2.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชำนาญเวช
4.เด็กชาย ศรัญย์ ป้องภัย
5.เด็กชาย บารอกัตซา บาทาน
6.เด็กชาย ทัตดนัย บาทาน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ จามะรีย์
2.เด็กหญิง กิติชัญญา ทัพทะมาตย์
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา สาเกษ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นาง สุพจนี เครือทอง
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ยุวศักดิ์ เสนใส
2.เด็กหญิง ฐิติยา สมพงษ์
3.เด็กหญิง วิริยดา ยอดยศ
1.นางสาว กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัญญา ศรไชญาติ
2.เด็กหญิง สิราวรรณ เรือนงาม
3.เด็กหญิง พรไพลิน คำศรี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พัชรดนย์ โคตสีสาย
2.เด็กชาย ธนาธร หงษาโด
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จริยาภรณ์ บุตรมี
2.เด็กหญิง อมิตา กลิ่นพิกุล
3.เด็กชาย นุภากรณ์ จิตต์อ่อน
4.เด็กหญิง ณัฏฐชญา จารุกขมูล
5.เด็กหญิง ลักษิกา ลาวิลาศ
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา หงส์มณี
2.เด็กหญิง เกวลิน สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ณัฐณชา ครองชัย
4.เด็กหญิง ยุพิน จามารีย์
5.เด็กหญิง ขัยเงิน ลิวรัตน์
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว นาฎยา ดาวแก้ว
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย กัญชาญ ม่วงประเสริฐ
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ อุดมกัลป์
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ชยากรณ์ อุททาธณ
2.เด็กหญิง นัทชา ทวีกุล
1.นางสาว วนิดา ศรไชญาติ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปฎิภัทร พระสุรัตน์
2.เด็กชาย พนธกร เครือคำ
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บุญชัย บุญชิต
2.เด็กชาย อนันตชัย สิงห์ที
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พัชรพล นันทะบัญ
1.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ อารีย์
2.เด็กหญิง ช่อรัตดา พระสุรัตน์
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พิรชัย วรรณทวี
1.นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
3.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
1.นางสาว ศิรินภา ช่วงชัย
2.นางสาว พิศสมัย ชุ่มเย็น
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง บัณพร ทรงกรด
2.เด็กหญิง ภีมรภัทร ลิพันธ์
3.เด็กหญิง แพรล์วาว ภาระสันต์
1.นาง บัวริน ติงชาติ
2.นาง ขวัญเรือน สุขสาย
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธนัชชา ลิลัน
2.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภกานต์ พื้นพรม
6.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
7.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
8.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
9.เด็กหญิง จันทกานต์ รองเมือง
10.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
11.เด็กหญิง มณฑิตา คำโสภา
12.เด็กชาย รุ่งอนันต์ จันทัย
13.เด็กหญิง ภัทรศยา บัวทอง
14.เด็กหญิง ชาลินี ทองศรี
15.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
1.นางสาว ภูรีรัตน์ ศรีนวล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สรวิศา ลาวทอง
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว ไพลินดา อรุณชัย
28 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปาณัฐ แก้วพวง
2.เด็กหญิง นพรัตน์ บุญเลิศ
3.เด็กหญิง สุชานาถ เกษจันทร์
1.นางสาว วีรวรรณ เทพศิริ
2.นางสาว นฤมล นัยทอง
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ศิรินทรา สถาพร
2.เด็กหญิง นโลมล ปัดถา
3.เด็กหญิง สรณ์ชนก อารีย์
4.เด็กหญิง นิจวรีย์ แก้วยงค์
5.เด็กหญิง อุมากร ประจันทร์
6.เด็กหญิง พัณณิตา เหล่าโก้ก
7.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาสมรูป
8.เด็กหญิง ปฐมพร สมปาน
9.เด็กหญิง วณัฐจินันท์ สุชาติ
10.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีษะนอก
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
2.นาย ดลลิขิต ลุมไธสง
30 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติญาดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง พรวิภา ปัญญาคม
3.เด็กหญิง ณิชากร บุตรธรรมมา
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com