#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปกฉัตร หมายมั่น
2.เด็กชาย ปาราเมศ คชวงศ์
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว สกุณา โพธิ์กระสัง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ติณห์ คำหล้า
2.เด็กชาย กฤษณะ คร่ำครวญ
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
2.นางสาว ดารณี อุยานันท์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กันตา ไชยโย
2.เด็กหญิง ภัณทิรา คำศรี
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ ค้ำจุน
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฉัตรติยา ยันตะพันธ์
1.นางสาว กรรณิกา สะอาด
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
1.นางสาว ปารีณา ปราทอง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ปรวิศ รูปทอง
2.เด็กหญิง ศิริปุญญากร วงษ์ษาเวช
1.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
2.นาย เชาวลิต รูปทอง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ พันธ์สวัสดิ์
2.เด็กหญิง วิณัฐชา ภักดี
1.นาย เชาวลิต รูปทอง
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ชัยปัญญา
1.นางสาว วีระยา มะโนธรรม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กัญญาภัค มาสุข
1.นางสาว สกุณา โพธิ์กระสัง
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
1.นาย Ambi Nestor Encho
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ แซ่แดง
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง บุญประทาน บุญประดิษฐ์
2.เด็กชาย บัณฑิต เฮง
3.เด็กชาย ปุณณวิช พื้นพรม
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว นิตติยา ผิวขาว
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง สุพรทิพย์ พิมมลา
2.เด็กหญิง นันทพร ใสดี
3.เด็กหญิง ปุริมปรัช ใสดี
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นาย พีระพงษ์ สีสด
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง สุพัตรา เฟื่องบุญ
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
2.นางสาว จินตนา แก้วแดง
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย พิทูน อำภะรัตน์
1.นาง สำอางค์ ขอร่ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com