#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ แซ่แดง
2.เด็กชาย จารุภัทร เพ็งธรรม
3.เด็กหญิง ทรัพย์ลัดดา พิมพงศ์
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
1.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ภูวนาถ โนนสังข์
1.นางสาว อรทัย อภัยสีลา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ธีรโชติ วงษ์แก้ว
1.นางสาว จิดาภา มะณีรัตน์
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา นามศิริ
2.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแแก้ว
2.นางสาว วีระยา มะโนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com