#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปณิตา ทาประจิตร
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ภัทตภา ขุมดินพิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุธาสินี ขัวนา
3.เด็กหญิง กวิตา งอนสวรรค์
4.เด็กชาย สุขสันต์ ศรีโพธิ์
5.เด็กชาย ธันยภรณ์ สติ
6.เด็กชาย สุกลวัฒน์ ทนทาน
1.นาย โชคชัย สินศิริ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย กิตตินันท์ เหมกุล
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง กัญชพร หนูลา
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปริณดา แก้วกำไร
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อัษฎางค์ บุญประสงค์
2.เด็กหญิง สุชาวดี ธรรมา
1.นางสาว วิยุนา นาคนาคา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย พิชยา สารีบุตร
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี พิมหานาม
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อรนลิน มะลิสา
1.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ณัชภาพร ทองรวย
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ดีดสี
1.นางสาว จิรวรรณ มณีนิล
2.นางสาว อัฐภิญญา สุภาพ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปอรรัตน์ พรหล่อ
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สิงหชาติ
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย วายุภัส เลิศศรี
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ปาริษา แก้วกำไร
2.เด็กหญิง วรรณวิภา เซ็งประโคน
3.เด็กหญิง สุพัตรา สัตรีจันทรา
1.นาง ทัศนีย์ สมอินทร์
2.นางสาว ทิภาวรรณ สระทอง
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กวินตรา พรหล่อ
3.เด็กหญิง เบญจพร สุภาพ
1.นาง วิตรี เพียงสองชั้น
2.นางสาว วัชรี คำมีวงษ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อชิรญา อาทิตย์ตั้ง
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com