#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ นางสาวสุดาพร บัวจูม นางสาวนฤชล แสงสีทอง 0872401018 naruchon_banana@hotmail.com
2 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา นายวีระชัย สว่างวงษ์ นางสาวสุฑามณี กุดประทาย 045-663303 puy0504@hotmail.com
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา นายประยุทธ์ สว่างวงษ์ สว่างคูณวิทยา 045663477 pracha_0913@hotmail.com
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร นางทิยานรรท์ คนรู้ นางสาวจินตนา แก้วแดง 0956099675 abm.benchamit@gmail.com
5 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
6 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย พระครูศรีโพธาลังการ นางสาวมนฤดี เรืองฤทธิ์ 0956136457 fang_ruangrit@hotmail.com
7 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com